Етика публікацій та запобігання недобросовісній практиці публікацій

Редакційна колеґія журналу «Нові матеріали і технології в металургії та машинобудуванні» дотримується етичних норм, прийнятих міжнародним науковим співтовариством, і робить все для запобігання будь-яких порушень їх. У своїй діяльності редакція спирається на рекомендації Комітету з етики наукових публікацій (COPE) (https://publicationethics.org/core-practices ) та Publishing Ethics Resource Kit for editors від Elsevier (PERK) (https://www.elsevier.com/editors/perk), DOAJ (https://doaj.org/apply/transparency/ ), Асоціації наукових публікацій відкритого доступу (OASPA) (https://oaspa.org/ ) і Всесвітньої асоціації медичних редакторів (WAME) (https://wame.org/policies ).

Принципи прозорості та передової практики наукового видання мають застосовуватися до всього опублікованого вмісту, включаючи спеціальні випуски та матеріали конференцій. Якщо практика відхиляється від викладених стандартів, редактори повинні прозоро повідомляти про процедури, яких дотримується журнал. Випадки порушення етики та пов’язані з ними скарги будуть детально вивчені редакцією та отримають відповіді. Видавці та редактори несуть відповідальність за сприяння доступності, різноманітності, справедливості та інклюзивності в усіх аспектах публікації.

Етичні зобов’язання Авторів

 1. Авторство праці та внесок у публікацію. Авторство роботи має бути обмежене тими особами, які зробили значний внесок у концепцію, її відображення чи інтерпретацію в дослідженні, поданому до публікації. Усі, хто зробив такий внесок у працю, мають бути зазначені як співавтори та мають підтвердити свою відповідальність за весь рукопис або ж за окремий розділ дослідження. Якщо є інші особи, які брали участь в деяких істотних аспектах дослідницького проекту, вони повинні бути перераховані у подяках або зазначені як співавтори. Автор рукопису повинен переконатися, що в статті вказані імена всіх співавторів, і ніхто, хто не є співавтором, не включений в список співавторів, а також щоб усі співавтори прочитали та затвердили остаточний варіант наукової роботи й надали дозвіл на його публікацію. Заохочується використання авторами ідентифікаторів ORCID.
 2. Стандарти звітності. Автори поданих для публікації досліджень несуть відповідальність за те, щоб покладені в основу досліджень дані були чітко викладені в письмовій формі. Стаття повинна містити достатню інформацію та посилання на першоджерела, що дозволить їх використання та/чи перевірку іншими особами. Використання у статті завідомо неточних даних або свідоме маніпулювання ними прирівнюються до неетичної поведінки, а відтак є неприйнятними.
 3. Доступ до даних і їх збереження. Разом зі статтями автори подають вихідні дані про себе, місце праці (навчання) та фотографію, надають дозвіл на їх використання з метою публікації в журналі «Нові матеріали і технології в металургії та машинобудуванні» та на зберігання редакцією протягом раціонального часу після їх публікації.
 4. Оригінальність і плагіат. Автори повинні подавати до публікації тільки оригінальні роботи. Якщо автори використовували роботи та/або вислови інших людей, вони повинні бути належним чином оформлені у вигляді цитат. Плагіат у всіх його формах (у тому числі видання чужої статті за власну, копіювання або перефразування значної частини чужого тексту без зазначення авторства, присвоювання результатів досліджень, проведених іншими) розцінюється як неетична поведінка і є неприйнятним. Редакція категорично відмовляє у публікації статей із будь-якими проявами плагіату.
 5. Множинні, повторні та конкуруючі публікації. Автор не повинен публікувати статтю, що по суті є тим самим дослідженням, яке опубліковане раніше, або друкувати її у більш ніж одному журналі. Подання ж статті до більш ніж одного журналу одночасно розцінюється як неетична поведінка і є неприйнятним. У виняткових випадках допускається публікація в журналі статей, опублікованих раніше, за умови отримання згоди на таку публікацію від всіх співавторів статті та від редакції видання, у якому стаття була опублікована раніше. Передрук статей, опублікованих у журналі «Нові матеріали і технології в металургії та машинобудуванні», в інших виданнях допускається лише за згодою усіх співавторів статті та редакції журналу. У вторинній публікації обов’язково має бути наведене посилання на первинну статтю.
 6. Підтвердження джерел. У тексті статті автори повинні подавати посилання на публікації, що здійснили вплив на розвиток ідеї, розроблення концепції представленої роботи, або які використовувались при вивченні предмета дослідження. Інформація, отримана в приватному порядку, шляхом приватної розмови, листування або обговорення з третіми особами, не повинна використовуватись без отримання письмового дозволу від її джерела. Інформація, отримана при наданні / отриманні конфіденційних послуг, таких як судові акти або заявки на гранти, не повинна використовуватись без письмового дозволу виконавця даних послуг.
 7. Розкриття інформації та конфлікт інтересів. Автори повинні розкривати інформацію про існуючі конфлікти інтересів, які можуть вплинути на результати дослідження або їх інтерпретацію. Джерела фінансової підтримки, у разі їх наявності, мають бути вказані при поданні статті до друку.

Приклади потенційних конфліктів інтересів, які повинні бути розкриті: консультування, володіння акціями, гонорари, оплачена експертиза, патентні заявки, а також гранти або інше фінансування. Потенційні конфлікти інтересів повинні бути розкриті на найбільш ранній стадії.

 1. Суттєві помилки в опублікованих роботах. Якщо автор виявляє суттєву помилку або неточність у своїй опублікованій роботі, він зобов’язаний негайно повідомити про це редакцію та надати їм допомогу в усуненні або виправленні помилки. Якщо редактор або видавець дізнається від третьої особи, що опублікована робота містить суттєві помилки, автор зобов’язаний негайно прибрати або виправити їх, за вимогою редактора, або ж надати редакції докази правильності вихідної статті.
 2. Виявлення плагіату. Процес рецензування знаходиться в центрі успіху наукового видання. У межах прихильності захисту і посилення процесу рецензування редакція та видавець журналу приймають зобов'язання сприяти науковому співтовариству в усіх аспектах видавничої етики, особливо у випадках (підозрюваного) дублюючого подання або плагіату.

 

Етичні зобов’язання Редакторів (Редакційної колегії)

 1. Рішення щодо публікації. Головний редактор журналу «Нові матеріали і технології в металургії та машинобудуванні» несе відповідальність за рішення, які зі статей, наданих журналу, повинні бути опубліковані. Перевірка роботи на актуальність теми та її значення для дослідників і читачів завжди повинні бути основними чинниками, що впливають на рішення про публікацію статті. Головний редактор може керуватися політикою редакційної колегії журналу, також його рішення має ґрунтуватися на положеннях закону, що забороняє порушення авторських прав і плагіат. Головний редактор може радитися з іншими членами редакційної колегії для прийняття рішення.
 2. Принцип справедливості. Головний редактор та редколегія повинні оцінювати рукописи за їх інтелектуальним змістом, незалежно від раси, статі, сексуальної орієнтації, релігійних переконань, етнічного походження, громадянства або політичних поглядів автора.
 3. Конфіденційність. Головний редактор і всі співробітники редакції журналу «Нові матеріали і технології в металургії та машинобудуванні» не мають права розкривати інформацію щодо наданих робіт нікому, крім відповідального автора, рецензентів, потенційних рецензентів, інших редакційних консультантів і, за необхідності, видавця.
 4. Розкриття інформації та конфлікт інтересів. Неопубліковані матеріали, використані у наданому рукопису, не повинні використовуватися у власних дослідженнях головного редактора без письмової згоди автора. Закрита інформація або ідеї, отримані під час рецензування, повинні залишатися конфіденційними і не використовуватися для особистої вигоди. Головний редактор має заявити про самовідвід (доручити заступнику головного редактора або іншого члена редколегії зайнятися розглядом рукопису замість нього) щодо розгляду рукопису, у зв'язку з яким він має конфлікт інтересів в результаті конкурентних відносин, співробітництва чи інших відносин і зв'язків з одним з авторів, компаній, або (можливо) установ, пов'язаних з наданими рукописами. Головний редактор повинен вимагати від усіх учасників процесу розкриття відповідних конкуруючих інтересів та публікації поправок, якщо конкуренція інтересів була виявлена після публікації. За необхідності повинні бути вжиті інші відповідні заходи, такі як публікація спростування або вибачення.

Нерецензовані розділи журналу повинні бути чітко позначені.

 1. Участь та співпраця в розслідуванні скарг етичного характеру. При поданні етичної скарги щодо наданого рукопису або опублікованої статті, головний редактор журналу «Нові матеріали і технології в металургії та машинобудуванні» повинен вживати об’єктивних відповідних заходів. Такі заходи зазвичай включають в себе контакт з автором рукопису або статті та належний розгляд відповідної скарги або претензії, проте також може знадобитися звернення до відповідних установ та дослідницьких організацій. Якщо скарга підтримується, слід опублікувати відповідні виправлення, спростування або вибачення. Кожне повідомлення про факт неетичної поведінки слід розглядати, навіть якщо воно надійшло через роки після опублікування.

 

Етичні зобов’язання Рецензентів

Журнал «Нові матеріали і технології в металургії та машинобудуванні» забезпечує дотримання етичних стандартів у процесі рецензування рукописів, поданих до публікації. Процес рецензування організований з урахуванням вимог Комітету з етики публікацій (COPE) та має на меті забезпечення високої якості надрукованих в журналі матеріалів, усунення упередженості та несправедливості при відхиленні чи прийнятті статей.

Рецензенти не повинні бути частиною редакційної групи журналу. Процес рецензування, відповідно до редакційної політики журналу та етичних норм,  ґрунтуєься на таких засадах:

 1. Внесок у редакційні рішення. Експертні оцінки рецензентів є підставами для прийняття редакторами рішень про публікацію рукописів. Експертна оцінка є важливим компонентом формальної наукової комунікації. Редакція заохочує співробітництво редактора і автора, спрямоване на вдосконалення його роботи. Вчені, які виконують обов’язки рецензентів, зобов’язані відповідально ставитися до їх виконання.
 2. Оперативність. Обраний для експертної оцінки рукопису рецензент, який вважає, що його кваліфікації недостатньо для розгляду дослідження, представленого в науковій роботі, або знає, що така оцінка потребуватиме тривалого часу, повинен повідомити про це редактора та відмовитися від рецензування.
 3. Конфіденційність. Кожен рукопис, отриманий для розгляду редакцією, є конфіденційним документом. Рецензент не вправі передавати його іншим особам, розголошувати його зміст чи обговорювати з іншими особами без отримання дозволу головного редактора.
 4. Стандарти об’єктивності. Рецензії на подані для оцінки наукові роботи повинні бути об’єктивними. Особиста критика автора неприпустима. Рецензенти зобов’язані висловлювати свої погляди чітко й аргументовано.
 5. Підтвердження джерел. Рецензенти повинні звертати увагу на використання в рецензованому матеріалі робіт, які не були процитовані авторами. У разі наявності таких, рецензент зобов’язаний повідомити про це головного редактора. Рецензент також зобов’язаний звертати увагу головного редактора на істотну або часткову схожість рукопису з будь-якою іншою роботою, з якою рецензент безпосередньо ознайомлений.
 6. Розкриття інформації та конфлікт інтересів. Неопубліковані матеріали, використані у наданому рукописі, не повинні використовуватися у власних дослідженнях рецензента без письмової згоди автора. Закрита інформація або ідеї, отримані під час рецензування, повинні залишатися конфіденційними і не використовуватися для особистої вигоди. Рецензенти не повинні брати участь у розгляді та оцінці рукописів, у яких вони особисто зацікавлені.