ДОСЛІДЖЕННЯ ПАРАМЕТРІВ РУХУ АВТОГІДРОПІДІЙМАЧА З ОБЕРТАЛЬНИМИ ЗЧЛЕНУВАННЯМИ

A. Gurko, Yu. Dolia

Анотація


У рамках вирішення завдання побудови системи автоматизованого управління рухом автогідропідіймача з двома обертальними секціями побудовано імітаційну модель, яка дозволила одержати залежності для визначення кінематичних параметрів руху підіймача. Адекватність одержаних залежностей підтверджено експериментально. Для проведення експерименту розроблено вимірювальний комплекс.


Ключові слова


автогідропідіймач, комп’ютерна модель, вимірювальний комплекс, експеримент, адекватність моделі

Повний текст:

PDF

Посилання


Гудков Ю. И. Автомобильные подъёмники и вышки /

Ю. И. Гудков, Н. П. Сытник. – К. : Основа, 2004. – 208 с.

Щербаков В. С. Автоматизация моделирования опти-

мальной траектории движения рабочего органа строи-

тельного манипулятора : монография / В. С. Щербаков,

И. А. Реброва, М. С. Корытов. – Омск : Изд-во СибА-

ДИ, 2009. – 106 с.

Гурко А. Г. Разработка системы управления движени-

ем автогидроподъемника / А. Г. Гурко, И. Г. Кириченко //

зб. наук. праць : Будівництво. Матеріалознавство. Ма-

шинобудування. Серія : Підйомно-транспортні, буді-

вельні і дорожні машини і обладнання. – 2014. – С. 210–

Гурко А. Г. Исследование положений стрелы двухзвен-

ного автогидроподъемника / А. Г. Гурко, Н. В. Розен-

фельд, Ю. А. Доля // Технология приборостроения. –

– Вып. 1. – С. 58–61.

Ловейкін В. С. Області збереження енерговитрат у ван-

тажних маніпуляторах на транспортних засобах /

В. С. Ловейкін, Д. О. Міщук // Гірничі та піднімально-

транспортні машини. – 2009. – № 75. – С. 37–42.

Ловейкін В. С. Оптимізація режиму пуску висувної

рукояті крана-маніпулятора під час горизонтального

переміщення вантажу з урахуванням його коливань /

В. С. Ловейкін, Д. О. Міщук // Гірничі та піднімально-

транспортні машини. – 2010. – № 76. – С. 3–8.

Gurko A. Trajectory Tracking Control of an Excavator Arm

Using Guaranteed Cost Control / A. Gurko, O. Sergiyenko

etс. // Lecture Notes in Electrical Engineering. – 2016. –

Vol. – P. 177–196.

Мещеряков Я. Е. Мониторинг точности позициониро-

вания основных функциональных узлов технологичес-

ких машин / Я. Е. Мещеряков, А. М. Кориков // Акту-

альные проблемы современного машиностроения : сбор-

ник трудов Международной научно-практической

конференции, г. Юрга, 11–12 декабря 2014 г. – Томск,

– С. 38–42.

Степнов М. Н. Статистические методы обработки ре-

зультатов механических испытаний : Справочник /

М. Н. Степнов. – М. : Машиностроение, 1985. – 232 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Адреса редакції журналу:
Редакція журналу «НМТ», Запорізький національний технічний університет, 
вул. Жуковського, 64, м. Запоріжжя, 69063, Україна. 
Телефон: 0 (61) 769-82-96 – редакційно-видавничий відділ
E-mail: rvv@zntu.edu.ua

При повному або частковому використаннi матерiалiв посилання на журнал є обов’язковим.