АНАЛІЗ ВІТЧИЗНЯНИХ ЖАРОМІЦНИХ ПОРОШКІВ НА НІКЕЛЕВІЙ ОСНОВІ, ЯКІ ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ В АДИТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЯХ

A. Glotka, A. Ovchinnikov

Анотація


Серед технологій, що інтенсивно розвиваються на сьогодні, особливе місце посідають адитивні. Показано, що для адитивних технологій перспективними матеріалами є жароміцні матеріали вітчизняного виробництва. Встановлено, що порошки вітчизняного виробництва мають великий фракційний склад, мають на поверхні сателіти, відколи, а також гранули, морфологія поверхні і мікроструктура частинок типова для жароміцних нікелевих сплавів. Таким чином, жароміцний сплав на нікелевій основі ЭП741п може бути застосований в адитивних технологіях.


Ключові слова


адитивні технології, порошок жароміцного матеріалу на нікелевій основі, текучість порошку, морфологія, мікроструктура

Повний текст:

PDF

Посилання


Что такое аддитивные технологии? [Электронный ре-

сурс]. – Режим доступа: http://make-3d.ru/articles/chtoeto-

takoe-additivnye-texnologii/

Литунов С. Н. Обзор и анализ аддитивных технологий.

Часть 1 / С. Н. Литунов, В .С. Слободенюк, Д. В. Мель-

ников / Омский научный вестник. – 2016. – № 1 (145). –

С. 12–17.

Лян Ван Влияние комбинированного магнитного и элек-

трического поля на распределение частиц WC при ла-

зерной инжекционной наплавке/ Ван Лян, Ху Юн, Шиу-

инг Сонг/ Автоматическая сварка. – 2016. – № 4. –

С. 26–34.

Довбыш В. М. Аддитивные технологии и изделия из

металла [Электронный ресурс] / Довбыш В. М., Забед-

нов П. В., Зленко М. А. – Режим доступа: http://nami.ru/

u p l o a d s / d o c s / c e n t r _ t e c h n o l o g y _ d o c s /

a62fc89524bAT_metall.pdf

Богуславский И. В. Аддитивные технологии в ПАО

«ОАК» / И. В. Богуславский // III международный фо-

рум «NDEXPO-2016» – «Высокие технологии для ус-

тойчивого развития». – Москва 5–7 апреля 2016 г. –

С. 87–96.

Исследования и разработка экспериментальных адди-

тивных технологий для изготовления и ремонта слож-

нопрофильных деталей газотурбинных двигателей с ис-

пользованием металлических порошков жаропрочного

сплава на никелевой основе : Отчет НИР (промежуточ-

ный)/ ФГУП «ВИАМ» ; руководитель А. Г. Евгенов ;

№115011270127. – Москва, 2015. – 318 с.

Грязнов Ю. М. Физико-механические свойства и струк-

тура сплава inconel 718, полученного по технологии

послойного лазерного сплавления / Ю. М. Грязнов,

С. В. Шотин, В. Н. Чувильдеев / Физика твердого тела.

Вестник Нижегородского университета им. Н.И. Лоба-

чевского. – 2014. – № 4(1). – С. 46–51.

Гессингер Х. Г. Порошковая металлургия жаропроч-

ных сплавов / Гессингер Х. Г. [пер. с англ. В. С. Казанс-

кий]. – Челябинск : «Металлургия», 1988. – 320 с.

Глотка О. А. Розробка та аналіз структурно-фазового

стану Ni-W та Fe-W стопів на основі важкотопкого

W-Ni-Fe брухту для легування спеціальних матеріалів

у газотурбобудуванні : дис. … кандидата тех. наук :

16.01 / Глотка Олександр Анатолійович. – Запоро-

жье, 2011. – 166 с.
Адреса редакції журналу:
Редакція журналу «НМТ», Запорізький національний технічний університет, 
вул. Жуковського, 64, м. Запоріжжя, 69063, Україна. 
Телефон: 0 (61) 769-82-96 – редакційно-видавничий відділ
E-mail: rvv@zntu.edu.ua

При повному або частковому використаннi матерiалiв посилання на журнал є обов’язковим.