Редакційна політика

Галузь та проблематика

Мета журналу полягає у служінні академічному співтовариству шляхом публікації актуальних статей, отриманих у результаті оригінальних теоретичних і прикладних досліджень у різних аспектах академічної діяльності в сфері металургії, машинобудування, технології будування, теплофізики, технології матеріалів, транспорту та ін.
Він фокусується на нових постановках задач і методах дослідження, а також надає допомогу для фахівців, інженерів, вчених і дослідників у поширенні інформації про стан справ у сфері тематики журналу. Журнал занесено до переліку наукових видань України, у яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття вчених ступенів доктора і кандидата технічних наук. Підписний індекс журналу за каталогом Укрпошти 23271.

Основною метою журналу є пропаганда сучасних наукових та виробничо-практичних знань за вибраним напрямом.

 Тематика журналу містить такі напрями:

 • теорія будови та структурних змін у металах, сплавах та композитах;
 • вплив термічної, хіміко-термічної та термомеханічної обробки на характер структури і фізико-механічні властивості матеріалів;
 • конструкційні та функціональні матеріали;
 • механічні властивості сталей, сплавів та композитів;
 • технологічне забезпечення надійності та довговічності деталей енергетичних установок;
 • методи механічного оброблення;
 • технології зміцнювальних обробок;
 • характеристики поверхневих шарів та захисних покриттів деталей машин і виробів;
 • металургійне виробництво;
 • теплофізика та теплоенергетика;
 • ресурсозберігальні технології;
 • порошкова металургія;
 • промтранспорт;
 • раціональне використання металів;
 • механізація, автоматизація та роботизація;
 • вдосконалення методів дослідження та контролю якості металів;
 • моделювання процесів у металургії та машинобудуванні.

Основний зміст журналу вміщується в таких розділах:

 1. Структуроутворення. Опір руйнуванню та фізико-механічні властивості.
 2. Конструкційні і функціональні матеріали.
 3. Технології отримання та обробки конструкційних матеріалів.
 4. Моделювання процесів в металургії та машинобудуванні.
 5. Механізація, автоматизація та роботизація.

 

Політика розділів

Матеріали IV міжнародної науково-практичної конференції «Титан-2016: виробництво та використання в авіабудуванні»

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Структуроутворення. Опір руйнуванню та фізико-механічні властивості

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Конструкційні і функціональні матеріали

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Технології отримання та обробки конструкційних матеріалів

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Моделювання процесів в металургії та машинобудуванні

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Механізація, автоматизація та роботизація

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Науково-технічна інформація

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Статті

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується
 

Процес рецензування

Рукописи проходять незалежне рецензування провідними фахівцями. За результатами цього рецензування, поданого за встановленою формою, редколегія приймає рішення про доцільність і терміни публікації статті, а також щодо можливої необхідності її доопрацювання.

 

Періодичність публікації

Журнал видається два рази на рік.

 

Політика відкритого доступу

Цей журнал практикує політику негайного відкритого доступу до опублікованого змісту, підтримуючи принципи вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями задля загального суспільного прогресу.

 

Індексація

Статті, що публікуються у журналі «НМТ», реферуються в базах даних та реферативному журналі ВІНІТІ (Росія), загальнодержавній реферативній базі даних «Україніка наукова» та Українському реферативному журналі «Джерело».

  Джерело

http://nbuv.gov.ua/node/523 , http://www.ipri.kiev.ua/index.php?id=58

Реферативний журнал і база даних (Україна)


EBSCO Applied Science & Technology Source

http://www.ebscohost.com/titleLists/aci-coverage.htm

Міжнародна бібліографічна база даних з платним доступом. (США)

EBSCO Discovery Service (EDS)

http://www.ebscohost.com/discovery

Міжнародна бібліографічна база даних з платним доступом. (США)

eLibrary.ru / РІНЦ (Російський індекс наукового цитування)

http://elibrary.ru/title_about.asp?id=28984

Міжнародна наукометрична база і цифрова бібліотека наукових видань (Росія).


Іndex Copernicus 

http://journals.indexcopernicus.com/++++++,p4119,3.html

Міжнародна наукометрична база, що забезпечує індексування, ранжування та реферування журналів (Польща).


Україніка наукова

http://nbuv.gov.ua/node/512

Загальнодержавна реферативна база даних (Україна).

Ulrich’s Periodical Directory

http://ulrichsweb.serialssolutions.com/login

Міжнародна база даних серійних видань (США). Частина Proquest.

УРАН

http://journals.uran.ua/

Каталог наукової періодики Української академічної мережі "УРАН" (Україна).

 

Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського (НБУВ)

 http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=juu_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=PREF=&S21COLORTERMS=0&S21STR=nmt

Національна бібліотека (Україна).

 

ВІНІТІ (Всеросійській інститут наукової і технічної інформації)

http://www.viniti.ru

Міжнародний реферативний журнал і база даних (Росія).