Про журнал

Галузь та проблематика

Мета журналу полягає у служінні академічному співтовариству шляхом публікації актуальних статей, отриманих у результаті оригінальних теоретичних і прикладних досліджень у різних аспектах академічної діяльності в сфері металургії, машинобудування, технології будування, теплофізики, технології матеріалів, транспорту та ін.
Він фокусується на нових постановках задач і методах дослідження, а також надає допомогу для фахівців, інженерів, вчених і дослідників у поширенні інформації про стан справ у сфері тематики журналу. Журнал занесено до переліку наукових видань України, у яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття вчених ступенів доктора і кандидата технічних наук. Підписний індекс журналу за каталогом Укрпошти 23271.

Основною метою журналу є пропаганда сучасних наукових та виробничо-практичних знань за вибраним напрямом.

 Тематика журналу містить такі напрями:

 • теорія будови та структурних змін у металах, сплавах та композитах;
 • вплив термічної, хіміко-термічної та термомеханічної обробки на характер структури і фізико-механічні властивості матеріалів;
 • конструкційні та функціональні матеріали;
 • механічні властивості сталей, сплавів та композитів;
 • технологічне забезпечення надійності та довговічності деталей енергетичних установок;
 • методи механічного оброблення;
 • технології зміцнювальних обробок;
 • характеристики поверхневих шарів та захисних покриттів деталей машин і виробів;
 • металургійне виробництво;
 • теплофізика та теплоенергетика;
 • ресурсозберігальні технології;
 • порошкова металургія;
 • промтранспорт;
 • раціональне використання металів;
 • механізація, автоматизація та роботизація;
 • вдосконалення методів дослідження та контролю якості металів;
 • моделювання процесів у металургії та машинобудуванні.

Основний зміст журналу вміщується в таких розділах:

 1. Структуроутворення. Опір руйнуванню та фізико-механічні властивості.
 2. Конструкційні і функціональні матеріали.
 3. Технології отримання та обробки конструкційних матеріалів.
 4. Моделювання процесів в металургії та машинобудуванні.
 5. Механізація, автоматизація та роботизація.

Процес рецензування

Рукописи проходять незалежне рецензування провідними фахівцями. За результатами цього рецензування, поданого за встановленою формою, редколегія приймає рішення про доцільність і терміни публікації статті, а також щодо можливої необхідності її доопрацювання.

Періодичність публікації

З 2023 р.  журнал видається 4 рази на рік.

Політика відкритого доступу

Цей журнал практикує політику негайного відкритого доступу до опублікованого змісту, підтримуючи принципи вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями задля загального суспільного прогресу.

Індексація

Статті, що публікуються у журналі «НМТ», реферуються в загальнодержавній реферативній базі даних «Україніка наукова» та Українському реферативному журналі «Джерело».

  Джерело

http://nbuv.gov.ua/node/523 , http://www.ipri.kiev.ua/index.php?id=58

Реферативний журнал і база даних (Україна)

 

 Україніка наукова

http://nbuv.gov.ua/node/512

Загальнодержавна реферативна база даних (Україна).

УРАН

http://journals.uran.ua/

Каталог наукової періодики Української академічної мережі "УРАН" (Україна).

 

Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського (НБУВ)

 http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=juu_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=PREF=&S21COLORTERMS=0&S21STR=nmt

Національна бібліотека (Україна).

 

 

Історія журналу

Журнал издается с 1997 года. За период до 2015 опубликовано 30 номеров, содержащих более 700 научных статей ведущих ученых из Украины, Канады, США, Германии, Румынии, Азербайджана, Грузии, Казахстана и других стран.